KONOPÍ JE LÉK

 MAHA4ALL podporuje Dušana Dvořáka , o.s. KONOPÍ JE LÉK.

...přidej se i TY

Vyjádření Dušana Dvořáka k obžalobě státního zástupce Mgr. Ivo Černíka z OSZ v Prostějově za výrobu a distribuci drog vůči Dušanovi a Radomíře Dvořákovým s návrhem trestu až 10 let nepodmíněně sdělené u Okresního soudu v Prostějově dne 13.července 2010.

 

Vážený soude, vážená paní soudkyně

Dovolte, abych se vyjádřil k obžalobě pana státního zástupce Ivo Černíka.

Zde předložené knihy a studie z oblasti prevence a léčby drogových závislostí jsou práce, na kterých jsem se podílel jako autor, vedoucí kolektivu, spoluautor, člen kolektivu či editor.  Byl jsem pravděpodobně první, kdo napsal na počátku devadesátých let odborné příručky pro rodiče a učitele, s drogově závislými pracuji přes 20 let. Je absurdní, že jsme se ženou obžalováni za výrobu a distribuci drog.

Mám zde 33 otázek na pana SZ Ivo Černíka k textu obžaloby , které bych si Vám dovolil předložit a žádám Vás laskavě, aby se staly součástí soudního spisu stejně jako obsáhlý dopis, který jsem Vám 23. června 2010 zaslal . Nemám zájem soudní jednání protahovat.

 

Proto sděluji a žádám Vás laskavě, aby bylo zaprotokolováno:

Se zněním obžaloby zásadně nesouhlasíme, neboť nebyla naplněna skutková podstata daného trestného činu,  a to ani po subjektivní, ani objektivní stránce daného trestného činu.

Navrhuji okamžitě zastavit naše trestní řízení, neboť naše jednání není trestným činem, trestný čin jsme nespáchali a jsme nevinni.

 

K tomu dokládám svědectvím tří mužů s uvedením jejich jména, příjmení, titulu, bydliště a data narození, a totiž Mgr. Lubomíra Smékala, Mgr. Jaroslava Kabilky a Mgr. Roberta Nováčka, kteří na svou čest prohlásili a jsou v případě potřeby svědectví doložit u soudu a své svědectví dokládají  přiloženými důkazy, a totiž, že každý z nich napsal a čestně prohlásil:

1. že byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s Ministerstvem zdravotnictví ČR z února a března 2008, kdy se MZ ČR odmítalo vyjádřit k povolení pěstování a zpracování léčivého konopí k vědeckým a výzkumnickým účelům a tzv. oprávněné osobě dle citace par. 187 trestního zákona: „Kdo bez povolení ……“(viz příloha číslo 1)

2. že jsem byl jedním ze 77 signatářů dopisu poslancům ze dne 21.3.2008, kdy jsme žádali poslance o změnu připravované trestního zákoníku platného od ledna 2010 a navrhli jsme konkrétní nekriminalizující znění připravovaného trestního zákoníku pro nemocné, neboť nový trestní zákoník platný od ledna 2010 osoby léčící se konopím vypěstované na vlastní zahradě kriminalizuje nejvíce od roku 1989, a to v rozporu s výroky Nejvyššího soudu z roku 2006 a 2008 (viz příloha číslo 2)

3. že jsme v dopise poslancům 21.března 2008 rovněž zaslali rozklad porušení ústavy, respektive Listiny práv a svobod, pokud lidé ke své léčbě používají léčivé konopí (viz příloha číslo 3)

4. že jsem stejně jako OSZ Olomouc (podatelna@osz.olc.justice.cz) a exministr vnitra Ivan Langer a další obdržel dne 25.května 2008 email s oznámením Dušana Dvořáka, že vysadil a pěstuje k léčbě 77 rostlin léčivého konopí (viz příloha číslo 4)

5. že léčivé konopí z úrody roku 2008 a léčivé konopí pěstované a v roce 2009 Dvořákovi věnovali na léčbu nemocných odborné společnosti Konopí je lék, IČO: 227 27 281 (viz příloha číslo 5)

6. že jsem byl informován o komunikaci Dušana Dvořáka s rektorem Univerzity Palackého, prof.  Lubomírem Dvořákem a prof. Hebrejské univerzity v Jeruzalémě Lumírem Ondřejem Hanušem o výzkumu léčby konopím v roce 2009, což plně podporuji (viz příloha číslo 6)

7. že jsem rád, že Dušan Dvořák obdržel za osvětu a vzdělávání laiků i odborníků v prosinci 2009 cenu od premiéra Jana Fischera (viz příloha 7)

Ke klíčovému sdělení obžaloby SZ Mgr. Ivo Černíka, totiž, že jsme pěstovali a zpracovávali léčivé konopí jako tzv. výrobu a držení drog BEZ POVOLENÍ. sděluji:

1. Od roku 2000, kdy jsem měl prvního pacienta léčeného léčivým konopím, jsem žádal MZ ČR o vyjádření (v roce 2000 MUDr. Petra Exnerová, dnes MUDr. Petra Jacobs, NIDA, USA), za jakých podmínek mohu realizovat výzkum léčby konopím a kdo mi vydá povolení. MZ ČR mlčelo a až do února roku 2008, kdy jsem komunikaci poprvé provedl emailem, mi nikdo neodpověděl. Protože vládní úředníci Národního monitorovacího střediska pro drogy mi nepřímo naznačili (viz příloha 1 A), že je daná věc asi v gesci MZ ČR, předal jsem zmatečnou a vyhýbavou odpověď MZ ČR z roku 2008 nejvyššímu vládnímu úředníkovi pro oblast drog, doc. MUDr. et PhDr. Kamilu Kalinovi a ten mi sdělil, že se pokusí zjednat nápravu. Vyhýbavou odpověď MZ ČR z roku 2008 jsem v roce 2008 rovněž předal studentce Jihočeské univerzity Haně Gabrielové z občanského sdružení Konopa. Jména, příjmení, bydliště a datum narození doc. Kamila Kaliny a Hany Gabrielové jsou spolu se sdělením vládních úředníků uvedena v příloze 1A. Slečna Gabrielová a pan doc. Kalina jsou v případě potřeby ochotni svědčit u soudu.

2. K postoji MZ ČR sděluji, že teprve v lednu  v roce 2010 (až po udělení vládní ceny) MZ ČR oficiálně na hlavičkovém papíře odpovědělo, avšak ani z této zmatečné odpovědi MZ ČR v roce 2010 není zřejmé, že MZ ČR vydává povolení (dle nového trestního zákoníku oprávnění) k pěstování a zpracování léčivého konopí (viz příloha 2 A)

3. Protože již v roce 2006 Nejvyšší soud ČR rozhodl, že pěstování léčivého konopí není automaticky trestný čin a nelze jej automaticky směšovat s výrobou a držením drog (3 Tdo 687/2006) a v lednu v roce 2008 Nejvyšší soud ČR rozhodl, že pěstování a zpracování léčivého konopí k léčbě také není trestný čin ( 3 Tdo 52/2008), inicioval jsem občanskou iniciativu Konopí je lék, která 21.března 2008 na Velký pátek jménem 77 občanů různých profesí včetně lékařských upozornila poslankyně a poslance parlamentu, že jimi právě schvalovaný trestní zákoník platný od ledna 2010 kriminalizuje nemocné léčící se léčivým konopím nejvíce od roku 1989 a je v rozporu s verdikty NS ČR z roku 2006 a 2008. K naší dekriminalizační občanské iniciativě Konopí je lék se do dnešního dne připojilo téměř 5 tisíc občanů ČR, viz www.konopijelek.cz . Provedl jsem v březnu 2008 rovněž rozbor LPS Ústavy  ČR a doložil jsem, jak je trestní zákon i připravovaný trestní zákoník platný od ledna 2010 protiústavní. Poslanci a poslankyně parlamentu na dopis občanské iniciativy Konopí je lék vůbec neodpověděli a neměli sebemenší zájem se danou věcí zabývat a nedali do dnešního dne podnět k prošetření k ÚS (stejně jako poslance a poslankyně nezajímají stovky prosebných dopisů nemocných a jejich blízkých, které na můj popud píší od listopadu 2009 do parlamentu, viz sekce Dopisy do parlamentu na www.konopijelek.cz ). Jak je uvedeno a doloženo výše, v roce 2008 jsem pro jistotu nahlásil pěstování a zpracování léčivého konopí nejen ministru vnitra Ivanu Langerovi, ale i OSZ v Olomouci – bez jakékoliv odezvy. Protože verdikty NS ČR z roku 2006 a 2008 implikovaly, že nejprve musí policie šetřit a teprve pak případně ničit a brát léčivé konopí a já jsem neměl sebemenší zájem porušovat zákon, inicioval jsem založení odborné společnosti Konopí je lék,o.s., která byla řádně registrována MV ČR dne 7. srpna 2008 pod číslem VS/1-1/72 502/08 –R, IČO: 227 272 (viz příloha 3 A). Je tedy patrné, že jsme v ČR jedinou státními orgány uznanou a společností k „šíření poznání  o účincích konopí, zejména léčby a sebeléčby konopím“ (viz stanovy v příloze 3A) a máme již od roku 2008 tolik potřebné povolení (oprávnění) státního orgánu. Nikoliv na okraj sděluji, že jak iniciativu Konopí je lék, tak založení odborné společnosti Konopí je lék, o.s. jsem inicioval k poctě jedné z nejvzdělanějších konopných léčitelek a odborníků možná i v celé Evropě, paní Libuše Bryndové, která byla v té době za léčbu konopím dle paragrafu 187 TZ (stejně jako my) trestně stíhána a teprve letos po třech letech soudních tahanic byla dne 15. června 2010 v plném rozsahu osvobozena Krajským soudem v Táboře.

4. Jak jsem uvedl v dopisu soudu 23. června 2010, že nový trestní zákoník platný od ledna 2010 byl v paragrafech „o drogách“ poslanci parlamentu schválen tak, aby co nejlépe kryl drogové mafie a farmaceutické společnosti a co nejvíce kriminalizoval pěstitele léčivého konopí (viz text obžaloby SZ Ivo Černíka, že dle nového TZ bychom s manželkou měli tvrdší trest) a žádal jsem proto k dnešnímu soudu předvolat exministry Ivana Langera, Tomáše Julínka a exministryni Danu Juráskovou, byl jsem opatrný i po registraci naší odborné společnost a v roce 2009  jsem pěstování a zpracování léčivého konopí raději opět předem nahlásil, a to jak konické policii, tak OSZ Prostějov, tak KSZ Brno a odpověď daných SZ, že dané jednání není trestným činem dokládám včetně mého podání (příloha 4 A). Na okraj sděluji, že když jsem chtěl pěstování léčivého konopí v letošním roce oznámit před měsícem na Policii ČR v Konici, bylo mi toto oznámení odepřeno dát.

5. Přestože obžaloba neobsahuje žádné skutečnosti o spáchání trestného činu, ze kterého jsme viněni, předkládám soudu dopis poslanci a právě dnes jmenovanému ministru vnitra Radku Johnovi, ve kterém upozorňuji na závažné skutečnosti ohledně nepravdivého obvinění novináře časopisu Reflex Jiřího X. Doležala, které má dle mého povědomí o činnosti novináře JXD sloužit pouze a jen ke kriminalizaci pěstitelů léčivého konopí, krytí drogových mafií a usnadnění nástupu farmaceutického léku na bázi konopí s názvem Sativex na náš trh. Každý, kdo je znalý věci a je obeznámen s lékem s názvem Sativex, ví, že se jeho kvality, cena i dostupnost nedají srovnat kvalitním léčivým konopím a jeho zavedení na náš trh je jen dírou do rozpočtu veřejného zdravotního pojištění. O tom, jak farmaceutické společnosti ničí svými řádně registrovanými léky zdraví miliónů lidí existují dostatky důkazů včetně jedovaté chemoterapie etc., pokud jde o zneužívání léčivého konopí, které je netoxické a nikdy nikoho nezabilo, doporučuji článek paní Bryndové, jak farmaceutické firmy zneužívají léčivé konopí. Protože vím, že jde velké peníze a ohrožuji tímto jednáním řadu tzv. vlivných lidí, zaslal jsem dopis ministru Johnovi kromě médií rovněž Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a Protikorupční policii, aby sdělení novináře JXD prošetřila (viz příloha 5A).

6. V letošním roce má naše odborná společnost všechno pěstované a dále zpracované léčivé konopí podepřeno řádnými písemnými objednávkami občanů (viz příloha 6 A)

7. K léčbě konopím nám nemocné zasílají lékaři z celé ČR a léčivé konopí a jeho produkty vydáváme na základě přiloženého formuláře s doporučením lékařů  (viz příloha 7 A) .

Jsem přesvědčen, že výše uvedené důkazy dávají dostatečný podklad pro zahájení policejního šetření, zda státní zástupce Ivo Černík nespáchal svým jednáním vůči mně, manželce a odborné společnosti Konopí je lék, o.s. trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele.

Žádám laskavě soud, aby – s ohledem na výše uvedené – rozhodl a nařídil příslušným českým státním orgánům vydat odborné společnosti Konopí je lék, o.s. léčivé konopí v množství a kvalitě, které jí bylo 18.srpna 2009 naprosto neoprávněně odebráno a mohlo tak sloužit stovkám nemocných a k výzkumu.

Nemocným lidem se ho zoufale nedostává a my tyto občany musíme bohužel posílat na černý trh, protože se nemůžeme spolehnout na nepravidelné a mnohdy nekvalitní dary léčivého konopí od občanů.

 

13. července 2010                                               Dušan Dvořák